משלוח בתוך 10 ימי עסקים

תקנון האתר

כללי

1. בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
.CONCEPTA.CO.IL א. האתר / קונספטה – אתר האינטרנט
ב. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
ג. יום עסקים – ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג,
חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

ד. לקוח / משתמש – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור
צדדים שלישיים.

2. "קונספטה" מבקשת להבהיר, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר (להלן: "קונספטה" או ”האתר“) ואת נהלי האתר
ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציג שרות האתר בטלפון, וכיצד היא עושה בהם
שימוש.

3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים.
4. המשתמש באתר מצהיר מעצם הגלישה / מעצם ביצוע הזמנה באתר כי קרא והבין את תקנון האתר ואת תנאי השימוש באתר
ולא תהיה לו או לכל מי מטעמו כל טענה כלפי האתר כל טענה, דרישה או תביעה נגד האתר / בעלי האתר / מפעילי האתר וכל מי
מטעמם, מלבד מקרים בהם הופר מצידם תקנון זה.

5. במידה ואינך מסכים עם תקנון זה ואינו מקבל על עצמך את הכתוב בו בכל הנוגע לשימושך באתר, הנך מתבקש שלא להשתמש
באתר ולא לעשות בו כל פעולה שהיא.

ביצוע הזמנה
6. ביצוע הזמנות על-ידי לקוח שהוא מתחת לגיל 18 או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ייעשה אך ורק
בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על-ידי
לקוח קטין או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס.

7. "קונספטה" תוכל בכל עת שהיא לחסום את הגישה לשימוש באתר ולמנוע ביצוע הזמנות בו, לכל אשר הפר תקנון זה או חלק
ממנו, וכן בכל מצב בו הלקוח מנסה לחבל באתר ולהפריע לניהולו התקין בכל דרך שהיא וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8. לשם ביצוע הזמנה באתר, יידרש הלקוח להזין פרטים אישיים שונים, ביניהם שם, כתובת, מספר טלפון ליצירת קשר, פרטי
תשלום, ועוד. חלק מן הפרטים למילוי הינם חובה, במידה והלקוח לא ימלא פרטים אלו, לא יוכל להמשיך בתהליך ההזמנה. פרטי
הלקוח ישמרו במאגר החברה, למעט פרטי אשראי. "קונספטה" מתחייבת ככל האפשר לא להעביר את פרטי המשתמש לכל צד
שלישי למעט:
1.העברת הפרטים לצד שלישי על מנת לספק את המוצר למשתמש, כגון חברת שילוח, בית דפוס ועוד.
2. העברת הפרטים לצד שלישי ע"פ בקשת הלקוח.
3. במידה ותידרש לכך ע"פ דין.
4. במסגרת הליך משפטי או דומה לו.

9. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, "קונספטה" לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו
ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למשרדי "קונספטה" בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, "קונספטה" תהיה רשאית לחייב
את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך רק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, חשבון
PayPal או זיכוי כספי המשמש לרכישה באתר.

10.אם הלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי
העניין) אמצעי התשלום האמורים הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום,
והלקוח יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי
או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוח בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.

11. אישור הזמנה, בין הזמנה מקוונת ובין טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע“י חברת
האשראי של המשתמש הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא“ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. במידה ולא
נשלח אישור הזמנה לכתובת הדוא“ל של המשתמש לאחר שהלה ביצע הזמנה באתר, הזמנתו תיחשב כהזמנה שלא אושרה.

12. עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח החברה תבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם
אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון אחר, יתאפשר המשך תהליך הריכשה באתר. במקרה בו לא
אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, לא תתאפשר המשך הרכישה באתר ולא יהיה מוטל על "קונספטה" שום התחייבות בגין ביצוע ההזמנה, והזמנה זו תהיה מבוטלת על סמך רישומי המחשב של האתר.

13. "קונספטה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תקנון האתר, התנאים שימוש ורכישה באתר, וכן מחירים, זמני אספקה
ומשלוח, מידות המוצרים, אופן הגשתם למשתמש וכן כל דבר נוסף שהחברה תראה בו צורך לשינוי. אם זאת, רכישה שכבר נעשתה
לפני ביצוע שינויים מסויימים, תכובד ע"י החברה ותבוצע ע"פ התנאים של האתר בעת ביצוע הרכישה. מועד ביצוע הרכישה יהיה
המועד בו אושרה ההזמנה ע"י האתר בכתובת המייל של המשתמש.

14. "קונספטה" יכולה לשנות את תקנון האתר וכן את כל המפורט בסעיף הקודם, וזאת ע"י שיקול דעתה בלבד. "קונספטה" לא
תחוייב לתת דין וחשבון על שום שינוי שבוצע באתר או במדיניותו ותנאיו, ורשאית לבצע את השינוי ללא התראה ועידכון לפניו.
על הלקוח לבצע בדיקה כוללת לפני ביצוע הרכישה שכל התנאים המופיעים באתר לרבות מחירים, זמני אספקה, מידות המוצר, וכן
פרטים וטקסטים המופיעים על המוצרים עצמם, הינם לשביעות רצונו. מעצם ביצוע הרכישה הלקוח מאשר את כל המפורט לעיל
בסעיף זה, ולא יוכל לבוא בטענות ל"קונספטה" על הזמנה שבוצעה עם פרטים / טקסטים / מידות מוצר / מיקום התכנים במוצר /
מחירים או כל דבר אחר שלא לשביעות רצונו.

15. לאחר הזנת כל הפרטים הנחוצים לעריכת המוצרים ולביצוע ההזמנה, ולאחר ביצוע הרכישה באתר כדין, יישלחו המוצרים לבית
דפוס מטעם "קונספטה".

תכנים ותמונות באתר
16. המוצרים באתר הינם בעלי אופי אישי ומעוצבים ע"י טקסטים ותמונות אותם מעלה הלקוח. על הלקוח לשאת באחריות הבלעדית
והמוחלטת על כל תמונה או תוכן לא איכותי שהועלה לאתר על ידו לאתר, ו"קונספטה" אינה חייבת למנוע אותו מהעלאת חומר כזה
לאתר. אין לבוא בטענות ל"קונספטה" על מוצר שלאחר הדפוס נמצא לא איכותי בעקבות תוכן או תמונות לא איכותיים שהעלה
הלקוח לאתר.

17 .יובהר בזאת כי "קונספטה" אינה מתחייבת לפקח ולבדוק את החומרים שמועלים לאתר ע“י הלקוחות לרבות חומרים שמשתמשים
ישתפו בהם אחרים. החומרים המועלים לאתר על ידי הלקוחות הינם באחריות המוחלטת של הלקוחות והחברה לא תישא בכל
אחריות מכל מין וסוג בגינם. כמו כן, מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס כל חומר, אשר
יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל עידוד
להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו
תהיה נתונה ל"קונספטה" בין כמענה לתלונה שתוגש ע“י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה. "קונספטה" לא
תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

18. הלקוח מתחייב לשפות את "קונספטה" או כל מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם כתוצאה מנקיטת הלקוח
באיזה מהפעולות האמורות בסעיף הקודם, לרבות הוצאות משפט, עו"ד וכן שכר טרחה.

19. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים
המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך
ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין,
ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים
שונים). כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד 4% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו
כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

20. טקסטים שהלקוח עורך באתר יישמרו באופן אוטומטי באתר, למעט תמונות שהלקוח יעלה לאתר שיישמרו לזמן מוגבל בהתאם
להחלטת "קונספטה".

ביטול עיסקה
32. במידה והמוצר עדיין לא הודפס, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו תוך 14 יום ממועד הרכישה, ולקבל עליו זיכוי כספי באותו אופן
בו נעשה התשלום. דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח – לפי הנמוך מביניהם.

33.יובהר בזאת כי המוצרים המיוצרים ע"י האתר, ה ינם מוצרים אישיים המיוצרים בהזמנה אישית ולפי דרישת הלקוח. אי לכך
ובהתאם לזאת, לא תתאפשר ביטול עיסקת הרכישה לאחר הדפסת המוצר, למעט ביטול בגין פגם במוצר או אי התאמה מהותי בין
המוצר שהוזמן לבין המוצר שהתקבל.

34. "קונספטה" רשאית לבטל עיסקה או חלק ממנה על פי שיקול דעתה בלבד, במקרה בו היא רואה שאינה יכולה לעמוד
בהתחייבותיה. במקרה והלקוח כבר שילם עבור הזמנתו, יזוכה בכל הסכום באותו אופן בו שילם.

תקלות
35. מובהר בזאת כי במידה ותהיה תקלה או טעות באופן הצגת המוצר, צבע / גודל / מחיר או כל פרט אחר, וכן במידה ותהיה
תקלה שלא בשליטת "קונספטה" תהיה רשאית "קונספטה" לבטל את העיסקה תוך החזר כספי ללקוח במידה וכבר שילם.

36. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי "קונספטה" על כל תקלה באתר או בתוכנת הזנת הפרטים בזמן הגלישה. "קונספטה" תעשה
את מירב המאמצים על מנת שלא תארע כל תקלה.

שלילת אחריות
37. "קונספטה", לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש
ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר
לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו
במזיד על ידי צד ג‘ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

38."קונספטה" לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות
על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית
שתבוצע ע“י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

39. האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן
לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות
גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים ועוד)., אולם בשום מקרה "קונספטה" לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין

בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע“י המשתמש, ולא תהיה אחראית,
במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

40. "קונספטה" תישא אך ורק בנזקים שנגרמו ישירות על ידה, ע"י מחדל או חוסר עמידה בתקנון זה, ובכל מקרה לא תשלם ללקוח
יותר מההחזר הכספי על המוצר.

41. תקופת ההתיישנות הינה שנה אחת ממועד הרכישה באתר. לאחר שנה לא יוכל הלקוח לבוא בטענות כלפי "קונספטה" על שום
נזק שנגרם לו על ידה, בין במישרין ו/או בעקיפין.

כללי
42. האתר וכל החומרים הקיימים בו, לרבות תוכנה / עיצובים / טקסטים / קבצים / תמונות / יישומים / קוד מחשב ועוד, הינם
בבעלות פרטית של "קונספטה" ולא ניתן להעתיק / לפרסם / להפיץ / לשכפל / להציג בפומבי ללא אישור בכתב ומראש
מ"קונספטה".

43. הלקוח מתחייב שלא להשתמש באתר לשום מטרה האסורה ע"פ דין.
44."קונספטה" שומרת לעצמה את הזכות לשלוח ללקוח דואר אלקטרוני המכיל פרסומים, אלא אם כן הלקוח ציין בעת ביצוע
הרכישה שהוא אינו מעוניין לקבל מ"קונספטה" דואר אלקטרוני.

45.הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.
46.מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה
בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

47.מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או
כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. המוצר יודפס כפי שהוא נשלח. מפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי
בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.