משלוח בתוך 10 ימי עסקים

מדיניות משלוחים

21. המוצרים יסופקו ע"י חברת משלוח חיצונית.
22.המשלוחים באתר יבוצעו באמצעות דואר ישראל. כל זאת לפי תקנון חברת המשלוחים שנבחרה ובכפוף לרשימת היישובים
בהם מבצעת החברה משלוחים. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד מחברות המשלוחים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של
"קונספטה".

23. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות מזג אוויר קיצוני, שביתות,
עיצומים וכל בעיות במשק.

24. כל תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. על משלוח מחוץ לגבולות המדינה ייגבה מחיר באמצעות שירות הלקוחות של
האתר.

25. במקרה של נזק או אבדן למוצר שנגרם בעטיה של "קונספטה" או הגורם המשלח, לאחר קבלת אישור אובדן חבילה, יהיה זכאי
המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של "קונספטה" וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך "קונספטה" לא
תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.

26. במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת משרדי "קונספטה". "קונספטה" תבדוק את המוצר,
וקביעתה לגביו אם אכן הוא מוצר פגום תהיה סופית ומוחלטת לעניין זה. במידה ותאשר "קונספטה" את היות המוצר פגום
בנסיבות שלא באשמת הלקוח וכן באשמת "קונספטה", יהיה הלקוח זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או
לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון "קונספטה", לפי בחירת המשתמש. במידה ורק חלק מהמוצרים אותם
רכש הלקוח יימצאו פגומים, יזוכה הלקוח על המוצרים הפגומים בלבד ולא על כל המוצרים אותם הזמין. במידה וכל המוצרים
נמצאו פגומים, יוכל הלקוח לבחור בין הדפסת מוצר חדש לבין החזר כספי וזאת ע"פ האמור בסעיף 32 בתקנון זה.-

27. "קונספטה" לא תשא באחריות על אובדן משלוח בגין מסירת כתובת שגויה ע"י המזמין.
28. בהזמנה כמותית או איחוד משלוחים תיתכן תוספת לתשלום (התשלום מתייחס לנפח ומשקל חבילה).
29.ללקוח לא תהיה אפשרות לתבוע את "קונספטה" בגין אי עמידה בלוחות זמנים. "קונספטה" תעשה את מירב המאמצים בכדי
לספק את המוצרים בזמן.

30."קונספטה" אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין
כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי.

31.לקוח שבחר באפשרות של איסוף עצמי של המוצרים ממשרדי "קונספטה", מחוייב לאספו תוך 21 ימי עסקים ממועד בו הודיעה
לו "קונספטה" כי המוצר מוכן לאיסוף. במידה והלקוח לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור לעיל, הוא יחוייב בדמי אחסון
בשיעור של 4 ש“ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים "קונספטה" תהיה רשאית להיפטר מן המוצרים ללא צורך במתן התראה ללקוח